جديدترين آمارگيري از صنايع كشور نشان مي‌دهد 9 گروه صنعتي كشور داراي تورم دو رقمي، هشت گروه تورم زير 10 درصد و چهار گروه تورم منفي داشته‌اند.

به گزارش پارس به نقل از تابناک، جداول مركز آمار از تورم توليدكننده در زمستان 93 نشان مي دهد بخش فلزات اساسي با منفي دو درصد و توليد راديو، تلويزيون و دستگاه‌هاي ارتباطي با منفي 4.6 درصد در گروه اقلام با تومر منفي جاي گرفته اند. همانطور كه رشد تورم مي‌توان اثرات مخربي در اقتصاد داشته باشد؛ تورم منفي نيز تبعات ناخوشايندي بر توليد خواهد داشت.

وقتي يك كالايي توليد مي شود با درصد سودي كارشناسي بايد به فروش برسد؛ زماني كه تورم منفي مي‌شود به مفهوم كاهش حاشيه سود توليد آن كالاست و وقتي كاهش تورم از درصد سود در نظر گرفته شده نيز بيشتر مي‌شود به مفهوم زيان توليد كننده و فروش به قيمتي پايين‌تر از هزينه تمام شده است. به اين ترتيب كاهش تورم نبايد تا سطح منفي شدن پيش رود.

البته تورم منفي دو گروه نامبرده به حدي نيست كه منجر به زيان واحدهاي توليدي شده باشد و اين افت تورم در مرحله كاهش حاشيه سود است. در بخش گروه‌توليد فلزات اساسي مشاهده مي‌شودكه طي سه فصل متوالي قيمت‌ها در اين بخش كاهشي و تورم منفي بوده است.

تورم اين گروه در فصل تابستان، پاييز و زمستان به ترتيب منفی 0.3 درصد، منفی 1.3 درصدو منفی 2 درصد برآورد شده است.

در فصل‌هاي قبل از آن اما فلزات سنگين تورم مثبت و البته دو رقمي داشته‌اند. از فصل بهار 93 تا 10 فصل قبل از آن كه به زمستان سال 90 مي‌رسد اين تورم مثبت بوده است. در سه فصل زمستان 91 و بهار و تابستان 92 نيز تورم بالاي 50 درصد و به ترتيب 61.3، 68.7 و 69.6 درصد افزايش يافته است.

در بخش توليد راديو و تلويزيون نيز روال همين‌گونه است. كاهش تورم در اين بخش تا منفی 4.6 درصد پس از سه فصل زمستان 90، بهار و تابستان 91 كه اين بخش تورم منفي داشته است، در طول فصل‌هاي بعد تا زمستان 93 همواره تورم در اين گروه بالا و به جز يك فصل دو رقمي بوده است.