به گزارش پارس به نقل از خبرگزاري موج، گروه تحقيق پايش«نسبت کفايت سرمايه»(آمادگي هر بانک در برابر بحران خطر بانکي) 28 بانک داخلي را منتشر کرد که به پيوست اين خبر عکس آن درج شده است. download (1)