به گزارش پارس به نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ تورم بهمن ماه ۳۶.۷ درصد اعلام شد.

خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ به شرح ذیل است:

شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در بهمن ماه ۱۳۹۲ به عدد ۳/۱۸۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت.

شاخص مذکور در بهمن ماه ۱۳۹۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸/۲۲ درصد افزایش داشته است.

نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۲ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن ماه ۱۳۹۱ معادل ۳۶.۷ درصد رسید.

نرخ تورم در دی ماه، ۳۸.۴ درصد، آذر ۳۹.۳ درصد، آبان ۴۰ درصد و مهر ۴۰.۴ درصد بوده است. این اعداد سیر نزولی نرخ تورم در ۵ ماه اخیر را نشان می دهد.