حامد پروندی وکیل پایه یک دادگستری اظهار کرد: طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در صورتی که شغل زوجه با حیثیت و مصالح خانوادگی در تعارض باشد، مرد حق دارد همسرش را از این حرفه منع کند. طبق اختیاری که قانونگذار به زوج داده است، در صورتی که مرد شغل زن را مناسب مصحلت خانواده نداند می‌تواند با مراجعه به دادگاه منع اشتغال زوجه را در خواست کند.

پروندی بیان کرد: قانونگذار تعریفی از اینکه کدام مشاغل با اعتبار شوهر و مصالح خانواده در تضاد هستند، ارائه نکرده است، اما به طور کل هر آنچه بنیان خانواده را سست کرده، در تربیت فرزندان اختلال ایجاد کند از جمله موارد منافی مصلحت خانواده محسوب می‌شود و دادرس برای تشخیص مصادیق آن باید به عرف، زمان، مکان و وضعیت خانواده توجه داشته باشد. ممکن است کاری در عرف یک اجتماع پذیرفته شده باشد، اما در شهر دیگری از نظر عرف پسندیده نباشد.

این وکیل دادگستری گفت: اگر شغل زوجه مشروع و عرفا در جامعه پذیرفته شده باشد و او فرصت کافی برای تربیت فرزندان و اداره امور منزل را داشته باشد، شغلش منافاتی با مصلحت خانواده ندارد.

وی افزود: گاهی زوج با شغلی مخالفت می‌کند که زوجه هنگام عقد نکاح به آن اشتغال داشته و مرد نیز از این موضوع مطلع بوده است.