در متن نامه سید حسین داوودی آمده است: با عنایت به حساسیت ویژه در خصوص چگونگی فرآیند تزریق واکسن در جامعه و لزوم رصد مستمر آخرین وضعیت واکسیناسیون با جزئیات کامل در سراسر کشور و حسب تأکید مقام عالی وزارت، ضروری است روسای دانشگاه ها نسبت به پیگیری ثبت برخط واکسن در زمان و مکانی که واکسیناسیون در آن انجام می گردد، اهتمام ویژه داشته باشند.

بدیهی است مسئولیت حسن اجرای فرآیند ثبت برخط در سامانه با آن دانشگاه است. همچنین اختصاص سهمیه به دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس میزان و نحوه ثبت سریع و برخط اطلاعات در سامانه های وزارت متبوع است.