رنگ بندی رسمی کرونایی شهرهای کشور در تاریخ ۷ فروردین ۱۴۰۰ را مشاهده می‌کنید.

رنگبندی کرونایی شهرهای کشور