برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه آموزش روز جمعه ۶ فروردین ۱۴۰۰ پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش:

متوسط اول:

ساعت ۹:۳۰تا۱۰:۰۰

فرهنگ و هنر

پایه هفتم

ساعت ۱۰:۰۰تا۱۰:۳۰

فرهنگ و هنر

پایه هشتم

ساعت ۱۰:۳۰تا۱۱:۰۰

فرهنگ و هنر

پایه نهم

پایه ابتدایی:

ساعت۱۱:۰۰ تا ١١:۲۰

ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۲۰ تا۱۱:۴۰

عید و داستان

ساعت ۱۱:۴۰تا ۱۲:۰۰

معرفی استان آذربایجان شرقی

متوسط دوم:

ساعت ۱۲:۰۰تا ۱۲:۳۰

جامعه شناسی۳- پایه ۱۲- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت۱۲:۳۰تا ۱۳:۰۰

جغرافیا ۳- پایه ۱۲- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰

عربی و زبان قران۳- پایه ۱۲- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی