علیرضا نیکبخت نصرآبادی رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهار کرد: معضل کمبود پرستار در کشور سابقه دیرینه ای دارد و ما از گذشته  با این مشکل رو به رو بوده ایم. به همین دلیل کمبود نیروی تازه نفس پرستار تنها به شرایط فعلی اختصاص ندارد.  در حال حاضر در کل دنیا حدود ۱۰ میلیون کمبود پرستار وجود دارد که اگر این مشکل به سرعت رفع نشود حتما با مشکلات بزرگ تری رو به رو  خواهیم شد.

او گفت: در ایران کمبود پرستار حادتر است، زیرا استانداردهایی مانند نسبت پرستاربه جمعیت، پرستار به تخت و پرستار به پزشک وجود دارد که در همه آن‌ها با مشکلاتی رو به رو هستیم که اگر این مشکلات بر طرف نشود حتما در درمان بیماران اختلال ایجاد خواهد شد.

نیکبخت نصرآبادی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل کمبود پرستار با شیوع ویروس کرونا حادتر شده و شرایط را برای  درمان بیماران عادی سخت کند، بیان کرد: با گذشت زمان فرسودگی و خستگی کادر پرستاری چند برابر خواهد شد که همین امر می تواند در اشغال تخت‌های بیمارستانی موثر باشد، زیرا پرستارانی درگیر بیماری شده و نیاز به بستری پیدا خواهند کرد.

رئیس دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: مشکل اساسی ما در کشور این است باوجود اینکه کمبود پرستار داریم باز هم از نیرو‌های تربیت شده خود استفاده نمی‌کنیم. اگر جذابیت‌هایی در جذب نیرو‌های پرستاری ایجاد کنیم، شرایط بهتری را خواهیم داشت. البته به تازگی اقدامات خوبی در زمینه جذب نیروی پرستار انجام شده و تعدادی از  پرستاران تربیت شده را  به مراکز درمانی تزریق خواهیم کرد.

او در پایان تاکید کرد: برای بهتر شدن اوضاع باید از نظرات پرستاران هم استفاده کنیم، زیرا شرایط فعلی می طلبد که از هم فکری و کمک یکدیگر بهره بگیریم.