سوم دی در تقویم ایرانی روز ثبت احوال است، به همین مناسبت در این قسمت از برنامه تابلو به سراغ مردم رفته ایم و نظرشان را درباره اسامی مختلف پرسیده ایم.