آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای چهارشنبه سوم دی را مشخص کرد. 

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش 

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - رشته الکترونیک- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲ -رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

افترافکت - پایه ۱۲- رشته تصویر سازی -شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

مدل سازی پیراهن - پایه ۱۱ - رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

طراحی سر بند زنانه - پایه ۱۱- رشته طراحی و دوخت- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی-درس ۹ (نام هاو یادهادرس نصیحت امام)جلسه دوم پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی- درس ۹( نام ها و یاد ها درس نوجوان باهوش)قسمت دوم

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی - درس ۹ راز موفقیت قسمت دوم

پایه نهمدوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ 

پرورشی - طراحی مسیر تحصیلی و شغلی

متوسطه دوم 

 ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

 ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک یک - پایه ۱۰ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت‌۸

درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰

درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۱۰:۱۵

درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۴۵

درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵

درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵

درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵

درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک.

ساعت۱۲:۴۵

درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵

درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قرانی یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

ساعت۱۵

آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰

دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری