یکی از مخاطبان با ارسال سوالی در خصوص سوابق بیمه‌اش به ما خواستار دریافت پاسخ مناسب شد. این سوال به شرح ذیل است. «اگر شرکتی در شهر های مختلف در پروژه های مختلف کار کند و کارمند پروژه های آن شرکت در شهر های مختلف کار کند و حق بیمه اش چندماه از یک شهر و چندماه از شهر دیگر واریز شود. آیا اگر در مجموع، سوابقش یکسال شود می تواند از بیمه بیکاری استفاده کند یا فقط سوابقش در آخرین شهری که کار می کرده مورد قبول است؟»

در پاسخ به این سوال باید گفت برای بیمه بیکاری مجموع سابقه بیمه کارگری مهم است و اینکه از چه شعباتی از تامین اجتماعی بیمه واریز شده اهمیت ندارد. ولی باید در آخرین شعبه و محلی که اقدام به درخواست بیمه بیکاری می کند سوابق قبلی را تجمیع کند.