آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای سه‌شنبه ۲۵ آذر را مشخص کرد. 

شبکه ‌آموزش

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت٨ تا ٨:٣٠

دانش فنی پایه - پایه ۱۰ - رشته الکترونیک- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

دانش فنی پایه - پایه ۱۰ -رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۹تا۹:۳۰

دانش فنی تخصصی - پایه ۱۲- رشته الکترونیک -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵

ریاضی یک - پایه ۱۰ - مشترک تمام رشته ها -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

 

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

معماری داخلی - پایه ۱۱و ۱۲- رشته نقشه کشی ساختمان - شاخه کاردانش

۶پایه ابتدایی

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی - درس ۹ ( نام ها و یاد ها درس نصیحت امام ) پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی - درس ۹( نام ها و یاد ها درس نوجوان باهوش ) پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی - درس ۹ راز موفقیت پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠

رشد حرفه ای معلمان- انواع رویکرد های نظارتی

متوسطه دوم

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا۲۰:۲۵

ریاضی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

ریاضی سه - پایه ۱۲ -رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰

درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸

درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۳۰

درس تاریخ۱پایه۱۰ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵

درس ریاضی وآمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۰:۴۵

درس اقتصادپایه۱۰و۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۱:۱۵

درس دین وزندگی۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۱:۴۵

درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۲:۱۵

درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵

درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵

درس فیزیک۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پنجم دبستان

ساعت۱۵

آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰

دین و زندگی یک پایه دهم بخش قران رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری