سومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده صبح امروز به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.

در دو جلسه قبلی، تفهیم اتهام تمام 34 متهم پرونده بانک سرمایه انجام شد. قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه گذشته، گفت: متهمین از حواشی و کارهای رسانه‌ای پرهیز کنند و بدانند آنچه در این دادگاه انجام می‌شود کار صرف حقوقی است و ما به این پرونده به عنوان یک پرونده قضایی بر مبنای ادله دادسرای تهران و دفاعیات متهمین پرونده رسیدگی می‌کنیم و به حواشی بی اعتنا هستیم.