به گزارش پارس نیوز، علیرضا حمیدی دبیر شورای محله تجریش درباره عملکرد شورایاری محله ها گفت: شورایاری ها در خصوص رفع مسائل عمرانی، زیست محیطی و ترافیکی فعالیت های مختلفی انجام می دهند و با ادارات و سازمان های مختلف برای رفع معضلات در ارتباط هستند. شورایاری ها نیازهای مردم را درباره امور محلی توسط ادارات زیربط انجام می دهند.

وی با اشاره به دامنه اختیارات شورایاری ها افزود: اختیارات شورایاری بستگی به دبیر و مسئول آن دارد که چه میزان آگاهی و پیگیری داشته باشد. اگر استمرار بر رفع  مشکلات زیاد باشد نتیجه مطلوب حاصل می شود. در امور شهروندی شهروندان هم می توانند پیگیر امور باشند اما نباید مسائل سلیقه ای مطرح شوند بلکه تعریف منطقی و اصولی باید داشته باشد.

حمیدی با اشاره به وعده های کاندیداهای شورایاری و تحقق یا عدم تحقق آنها اضافه کرد: بعضی از نماینده ها وعده می دهند اما به آن عمل نمی کنند زیرا امروز خیلی از مسایل در کشور قابل پیش بینی نیستند.

وی با بیان اینکه قوانین و احکام توسط شورای شهر مطرح می شود اما برگزاری جلسات و نشست ها با شهرداری و ادارات است، گفت: مساله ای که شورایاری ها به سازمان ها و ادارات مطرح می کنند، باید عام المنفعه و عمومی باشند و الا اگر مساله ای شخصی و خصوصی باشد، مورد بررسی قرار نمی گیرد. اگر ارتباط با شورای شهر مستمر و بر اساس مستندات باشد، موضوعات قابل پیگیری هستند. درِ شورای شهر به روی شهروندان باز است تا مردم برای پیگیری امور حضور داشته باشند.

 دبیر شورای محله تجریش با بیان اینکه 30 درصد از مردم محلات با شورایاری ها آشنایی دارند، اضافه کرد: بعضی از محلات جدید هستند یا دغدغه کار ندارند و افراد مرفه در آن زندگی می کنند به همین علت شاید با شورایاری محله آشنایی نداشته باشند. امروز با وجود سراهای محل ها که کارهای فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند مردم آشنایی بیشتری با شورایاری ها پیدا کرده اند.

وی درباره ارتباط شورای شهر و شهرداری با شورایاری ها  اضافه کرد: طبق قانون اساسی، عنوانی به نام شورایاری نداریم بلکه شورای محل داریم. شورایاری زاییده شورای شهر است که در محله ها شکل گرفته اند. ما احکام خود را از شورای شهر دریافت می کنیم اما کارها را با شهرداری انجام می دهیم و بالطبع در این مسیر در کارها اشکالاتی به وجود می آید.

حمیدی اضافه کرد: اعضای شورای شهر با رای مردم انتخاب شده اند و باید با شورای شهر یا شهرداری در ارتباط باشند و الا در آیین نامه شهرداری و شورای شهر چنین وظیفه ای نگاشته نشده است. 

حمیدی اظهار کرد: در همه محلات ارتباط مردم با شورایاری ها یکسان نیست به عنوان مثال در محله تجریش ارتباط زیادی با شورایاری این محله وجود دارد زیرا دارای بازار سنتی، پاساژ و امامزاده است اما در بعضی محله ها شاید ارتباط ها کمتر باشد. وجود شورایاری ها در محله ها کمک به بهبود وضعیت محله ها می کند و مردم هم به آن یاری می رسانند.