به گزارش پارس نیوز، 

بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 7 اسفند سال آبی 98ــ97 (157 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 185.9 میلی‌متر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (146.8 میلی‌متر) 27 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (84.4 میلی‌متر) 120 درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع 185.9 میلی‌متر بارش ثبت‌شده در 157 روز ابتدایی سال آبی جاری، 92.1 میلی‌متر سهم پاییز و 93.8 میلی‌متر سهم 67 روز ابتدایی زمستان است.