به گزارش پارس نیوز، 

یک فعال مجازی درتوئیتری نوشت: