به گزارش پارس نیوز، 
خبرگزاری ایسنا خبری درباره ارتباط خوردن گوشت قرمز با سرطان را منتشر کرد که با انتقاداتی همراه بود.

المیرا شریفی مقدم مجری و گوینده خبر در توئیتر نوشت: