به گزارش پارس نیوز، 
  •  

    وضعیت معیشت این روزهای مردم