به گزارش پارس نیوز، 

بهاره کیان افشار با انتشار این عکس نوشت: کاش آرزوهامان را فرصتی باشد.