به گزارش پارس نیوز، 
 «آزاده نامداری» در باب ظاهرپرستی ها+عکس

آزاده نامداری در اینستاپستنش نوشت:

گر نمی آمیخت با ظاهرپرستی دین ما