به گزارش پارس نیوز، 

 

 

سمانه پاکدل با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:

راز نیکى تو در اشتیاقى است که با ذات نیرومند و سرکش تو گره خورده و این اشتیاق در همه ى ما یکسان نیست