به گزارش پارس نیوز، 

حجاب عروس یهودی در شبکه های اجتماعی با بازخوردهای متفاوتی همراه بوده است.