به گزارش پارس نیوز، 

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، پستی درباره ۲ مصوبه شورای پول و اعتبار در اینستاگرام خود منتشر کرد.