به گزارش پارس نیوز، 

داریوش فرضیایی مشهور به عموپورنگ در اینستاگرام با انتشار تصویری ازمادر خود نوشت: