به گزارش پارس نیوز، 
مواضع متفاوت جهرمی درباره فیلتر اینستاگرام را در ادامه ببینید.