به گزارش پارس نیوز،  مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت زمان جدید مصاحبه برای متقاضیان انتقال از خارج جهت ادامه تحصیل در داخل کشور را برای دانشجویان علوم پزشکی اعلام کرد.

متقاضیان انتقال جهت ادامه تحصیل در داخل کشور که پرونده آنها در سامانه انتقال تکمیل شده و واجد شرایط جهت تعیین زمان مصاحبه شناخته شده­ اند، می توانند برای ماه های خرداد، ‌تیر و مرداد در سال ۱۳۹۸ وقت مصاحبه بگیرند.

با توجه به اینکه انتخاب زمان مصاحبه توسط دانشجو صرفا از طریق سامانه میسر است، متقاضیان باید نسبت به تکمیل پرونده و رفع نواقص احتمالی در سامانه انتقال دانشجویان به آدرس:  http://mohed.behdasht.gov.ir/EducationServicePortal  اقدام کنند.

تنها از افراد دارای شرایطی که از طریق سامانه مذکور نسبت به تکمیل پرونده و تعیین زمان مصاحبه اقدام کنند، مصاحبه بعمل خواهد آمد.