به گزارش پارس ، مینو اصلانی در گفت وگو با فارس گفت: جوانان برتر در حوزه عفاف و حجاب برای معرفی به جشنواره حضرت علی اکبر (ع) بر اساس معیارهای هیأت داوران انتخاب و به جشنواره معرفی می شوند.

وی ادامه داد: موضوع عفاف و حجاب در جشنواره حضرت علی اکبر (ع) بر عهده بسیج جامعه زنان گذاشته شده است که بر این اساس مستندات ۶۴ نفر جوان فعال در عرصه عفاف و حجاب از کل کشور جمع آوری شد و از بین آنها ۱۲ نفر انتخاب شدندکه در سطح خوبی در موضوع عفاف و حجاب عمل کرده اند.

رئیس بسیج جامعه زنان تصریح کرد: معیارهای هیأت داوران برای انتخاب جوانان برتر در حوزه عفاف و حجاب فعالیت در فضای مجازی، تألیف کتاب، راه اندازی مؤسسات فرهنگی و غیردولتی در حوزه عفاف و حجاب بوده است.

اصلانی افزود: اسامی برگزیده به دبیرخانه جشنواره حضرت علی اکبر (ع) ارسال شده است که از بین آنها ۱۰ نفر به عنوان منتخبین نهایی با موضوع عفاف و حجاب در جشنواره معرفی می شوند.