به گزارش پارس نیوز، 

«چارنل ویلیامز»، ۲۳ ساله که به تازگی قرص اکستازی مصرف کرده بود، پس از افتادن بر روی ریل راه آهن ایستگاه اکتون شرقی در ساعات اولیه روزهای سال نو جان خود را در اثر برخورد با قطار از دست داد. طبق گزارش دادگاه کورونرز لندن، «چارنل»، اپراتور انبار، به تنهایی مسافرت می کرد و اشتباهاً در ایستگاه شفرد در مسیر قطار ایستاده بود. کارکنان محل مورد نظر شرح مفصلی از ماجرای برخورد «چارنل» با قطار را توضیح دادند. آنها اظهار کردند که او دو ایستگاه بعد از ایستگاه اکتون در ساعت ۲.۵۸ دقیقه پیاده شد و بعد از دو دقیقه به ریل رسید. چهار دقیقه بعد یک قطار آمد و «چارنل» را زیر گرفت.