به گزارش پارس نیوز، این روزها اغلب افراد به دنبال اختیاری کردن بیمه تأمین اجتماعی خود هستند، اما باید بدانند که بیمه اختیاری دارای ضوابطی خاص است.

در این شرایط فرد متقاضی باید حداقل دارای 30 روز سابقه پرداخت حق بیمه و یا خدمت سربازی باشد، در این وضعیت، کارت معافیت قابل قبول نیست.

گفتنی است؛ حداکثر سن پذیرش بیمه اختیاری برای زنان و مردان 50 سال تمام است، اما در صورت داشتن مازاد سنی، به نسبت مازاد سن، متقاضی باید سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

همچنین فرد متقاضی باید قرارداد بیمه اختیاری قبلی خود را که به علت عدم پرداخت حق بیمه قرارداد لغو شده را داشته باشد، البته متقاضی در زمان ارائه درخواست نباید مشمول قانون تأمین اجتماعی و یا سایر صندوق‌ها باشد.

فرد متقاضی بیمه اختیاری می‌تواند با شرایط و ضوابط زیر درخواست خود را ثبت کند:

1) ارائه درخواست ادامه بیمه به طور اختیاری توسط متقاضی یا وکیل قانونی وی

2) ثبت درخواست متقاضی و بررسی استحقاق و عدم استحقاق متقاضی از لحاظ شرایط سنی یا سابقه و کمیسیون پزشکی توسط امور بیمه شدگان حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قرارداد

3) استعلام سابقه پرداخت حق بیمه از واحد نام‌نویسی به شرط نداشتن حداقل سابقه پرداخت جهت عقد قرارداد. بدیهی است در صورت داشتن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه و سایر شرایط، جمع آوری سابقه متقاضی در سایر شعب الزامی نبوده و متعاقباً توسط واحد نام‌نویسی با درخواست متقاضی انجام می‌شود

4) فرم درخواست پس از اعلام نظر استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی در پرونده فنی متقاضی بایگانی می‌شود

 5) در صورت عدم استحقاق متقاضی اعلام به او طی فرم شماره 3 بخشنامه 651 اموربیمه شدگان

6) اعلام نتیجه درخواست به متقاضی

7) عقد قرارداد با متقاضی در صورت احراز شرایط سن و سابقه و نظر کمسیون پزشکی با متقاضی بیمه اختیاری