به گزارش پارس نیوز، 

گزارش های پلیس کراچی نشان می دهد که سلما مدتها بود که توسط احمد مورد آزار و اذیت قرار می گرفت تا اینکه به دست وی کشته شد. مادر مقتول خواستار اجرای عدالت برای دخترش شد.