به گزارش پارس نیوز، یک زن در شرایطی می تواند فرزند خود را تحت تکفل قرار دهد که فرزند وی در هیچ یک از کارگاه های مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی اشتغال نداشته باشد و فرزند بیمه شده تحت پوشش سایر صندوق های بیمه و بازنشستگی نباشد.

همچنین در صورتی که همسر بیمه شده زن، فاقد نظام بیمه ای باشد او می تواند فرزند خود را بیمه کند.

لازم به ذکر است در صورت تحقق تمام شرایط فوق الذکر و با تکمیل فرم درخواست توسط بیمه شده زن و بررسی های همه جانبه توسط شعبه ذی ربط و حصول اطمینان از عدم پوشش بیمه ای فرزندان و با رعایت سایر مقررات و ضوابط جاری، ارائه خدمات مقرر در قانون تامین اجتماعی به فرزندان بیمه شده زن امکان پذیر است.

ضمناً در مواردی که حضانت فرزندان از طریق قانون به مادر واگذار شده باشد، تکمیل فرم درخواست ضرورت ندارد.