به گزارش پارس نیوز، 

 این مرد 37 ساله در حالی که یک خرچنگ را مقابل صورت خود گرفته بود و با دوربینش از این صحنه فیلمبرداری می کرد زبانش را برای او بیرون آورد تا شیرینکاری کند اما ناگهان خرچنگ با چنگک هایش زبان این مرد را گاز گرفت.

«راما رائو تامیل» در پی این اتفاق عجیب راهی بیمارستان شد. او می گوید خرچنگ را از بازار خریده بود.