به گزارش پارس نیوز، 

کاربری در این باره نوشته: «درسته که این موضوع در نگاه اول خنده دار و طنز به نظر می رسه ولی در حقیقت تلخ و قابل تامله که بچه های ما این جوری از مدرسه فراری هستن!» کاربر دیگری هم نوشته: «این موضوع باید بررسی بشه وگرنه مگه مدرسه ها مسئول ندارن که این همه بچه می تونن به این راحتی فرار کنن؟!»