به گزارش پارس نیوز، 

۴۵ درصد از افرادی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بودند بیـــن ۲۵ تا ۳۰ سال «سن» داشتند. همچنین ۶۲ درصد آنها دارای «تحصیلات» کاردانی و کارشناسی بودند و ۲۳ درصد در مقطع ارشد و دکترا تحصیل می کردند؛ این در حالی است که مهم ترین «شیوه آشنایی» که از سوی این افراد ذکر شده بود، گروه دوستان و دانشجویی، همکاری در محل اشتغال و فضای مجازی بوده است.

۴۵ درصد از افرادی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بودند بیـــن ۲۵ تا ۳۰ سال «سن» داشتند. همچنین ۶۲ درصد آنها دارای «تحصیلات» کاردانی و کارشناسی بودند و ۲۳ درصد در مقطع ارشد و دکترا تحصیل می کردند؛ این در حالی است که مهم ترین «شیوه آشنایی» که از سوی این افراد ذکر شده بود، گروه دوستان و دانشجویی، همکاری در محل اشتغال و فضای مجازی بوده است.

«کامیل احمدی» مردم شناس، پژوهشگر و نویسنده در نشست انجمن حمایت از حقوق کودکان، گفت: در ایران آمارهای رسمی و قابل استنادی به دلیل محدودیت های موجود درباره میزان رواج این شیوه زندگی وجود ندارد؛ با این حال تغییرات ارزشی بر افزایش میزان هم خانگی مؤثر بوده اند.

وی با اشاره به اینکه «صیغه محرمیت» یا «ازدواج موقت» نزدیک ترین مدل به شیوه ازدواج سفید است که دارای مشروعیت شرعی است، اظهار کرد: نقاط مشابه این دو شیوه در موقتی بودن، وجود رابطه جنسی و تبعات حقوقی کم و کم هزینه بودن این دو روش ازدواج از لحاظ مهریه و جهیزیه است؛ با این حال این دو شیوه در بعد حقوقی و مشروعیت با یکدیگر متفاوت هستند؛ به طوری که در صورت تولد کودکی در شیوه ازدواج سفید، وضعیت وی نسبت به صیغه متفاوت است.احمدی با اشاره به پژوهش انجام شده در مورد ازدواج سفید در ایران توضیح داد: این پژوهش در سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان با حجم نمونه ۲۱۳ زوج و به شکل میدانی انجام شده است. زیادتر افرادی که به این شیوه زندگی روی آورده بودند یا مهاجرین شاغل یا دانشجویان دارای زیست دانشجویی بودند.

این پژوهشگر در ادامه با اشاره به پیامدهای ازدواج سفید اظهار کرد: رنگ باختن کلیشه های جنسیتی، آزادی انتخاب بر بدن و روابط جنسی، سرد شدن نسبت به ازدواج رسمی، طرد اجتماعی و ترس از پیگرد قانونی پیامدهایی بودند که از سوی افراد مورد بررسی عنوان شده بودند. مهم ترین دلیلی که این افراد در مورد روی آوردن به این ازدواج ذکر می کردند نیز عدم اعتقاد به ازدواج رسمی، آزادی انتخاب و حق بر بدن، عدم امنیت شغلی و درآمد کافی، آشنایی زیادتر و عدم اعتماد بوده است.

۵۰ درصد افرادی که ازدواج سفید دارند امیدوارند در آینده ازدواجشان رسمی شود

وی همچنین با بــــــــــــــیان اینکه ۳۹ درصد از افراد مورد پژوهش اظهار کرده بودند نسبت به دین بی اعتقاد هستند، ادامه داد: ۵۷ درصد از آنها دارای اعتقادات کم و تنها ۲.۹ درصد از آنها نسبت به دین معتقد بوده اند. همچنین ۵۲ درصد از آنها که بیش از ۴۰ درصد زنان بودند امید داشتند که ازدواج سفید آنها در آینده به ازدواج رسمی ختم شود؛ این در حالی است که ۴۷ درصد که عمدتاً مردان بودند قصد نداشتند تا در آینده ازدواج رسمی داشته باشند. برای ۸۸ درصد از این افراد مسأله بکارت اهمیت نداشته و تنها برای ۱۱ درصد از آنها اعتقاد به این مسأله وجود داشت.

در بخش دیگری از این نشست پروانه سلحشوری، نماینده مجلس هم با بیان اینکه تا سال های گذشته شیوه زندگی هم خانگی بیش از زمان حال تابو بوده و تنها در چند سال اخیر است که درباره آن صحبت هایی می شنویم، گفت: این هم خانگی ها ابعاد فرهنگ سنتی را مذموم می شمارد و موجب ایجاد هویت دوگانه برای افراد درگیر در آنها می شود، به طوری که این افراد دچار بحران و بیگانگی هویتی می شوند. به عبارت دیگر آنها دچار جدال روانی با خودشان می شوند.

وی در ادامه تأکید کرد: این اصل باید مورد پذیرش قرار بگیرد که در کشور ما پدیده نوظهور همباشی وجود دارد و باید به چرایی آن فکر کنیم که چطور می توان عوامل زمینه ساز آن را کاهش داد و آن را بسامان کرد؟