به گزارش پارس نیوز، 

نزاع دسته جمعی حدود 50نفر در سرولایت با حضور قاطعانه مأموران انتظامی پاسگاه چکنه استان نیشابور پایان یافت.

در این درگیری 2 نفر مصدوم شدند و تلاش برای 11 نفر از عاملان این درگیری دسته جمعی در دستور کار ماموران قرار دارد.