داود محمدی (سردبیر روزنامه ایران) به دلیل «تصمیمات غیرحرفه‌ای بخش اداری مالی روزنامه در ارتباط با اعضای تحریریه» از سمت خود در این روزنامه استعفا کرد.

گفته می‌شود دلیل این کناره‌گیری در استعفانامه محمدی اعتراض به برخی مناسبات غیرحرفه‌ای حاکم بر روابط اداری با تحریریه ذکر شده است.

داود محمدی، عضو هیات موسس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران است و پیش از این سردبیری روزنامه‌های شرق، بهار و سرمایه را به عهده داشته است.