به گزارش پارس ، به نقل ازمشرق:

نام فیلم                   کارگردان              تعداد سینما       روزهای نمایش    پنجشنبه             فروش کل
رسوایی              مسعود ده نمکی             ۲۶                           ۴۸                ۳۶۰۰۰۰۰۰   ۲۲۱۴۵۰۰۰۰۰                                                     
حوض نقاشی             مازیار میری                 ۱۶                    ۴۸                 ۲۳۰۰۰۰۰۰       ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰     

ملکه                                  محمد علی آهنگر           ۱۰                         ۲                          ۳۵۰۰۰۰۰           ۵۰۰۰۰۰۰    

تهران ۱۵۰۰         بهرام عظیمی               ۱۶                       ۴۸                    ۱۷۰۰۰۰۰۰     ۱۱۳۱۰۰۰۰۰۰

زن، مرد، زندگی     مهدی ودادی               ۸                                   ۹                ۳۲۰۰۰۰۰          ۲۳۷۰۰۰۰۰

برف روی کاج ها     پیمان معادی                ۱۶                             ۹                   ۳۲۶۰۰۰۰۰       ۱۸۵۶۰۰۰۰۰