به گزارش پارس ، حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش در گفت وگو با فارس اظهار داشت: بر اساس راهکار ۱،۱ و ۲۱،۶ سند تحول آموزش و پرورش که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، درباره تعطیلی روزهای پنج شنبه اقدام شد.

وی با بیان اینکه تعطیلی پنج شنبه های مدارس در شورای عالی آموزش و پرورش بررسی و مصوب شد، گفت: تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه بر اساس اعتقاد انجام شده و کارها و برنامه درسی ملی نیز بر آن اساس نوشته شده است.

حاجی بابایی با تأکید بر اینکه تعطیلی پنج شنبه های مدارس بر اساس قانون انجام شده است، ادامه داد: اگر کسی خواست قانون را عوض کند، مشکلی ندارد و باید روند را طی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که « آیا مدارس سال تحصیلی آینده نیز در روزهای پنج شنبه تعطیل هستند» ، بیان داشت: امسال که تمام شده است و با این روند و بر اساس قانون، مدارس در سال آینده نیز تعطیل است اما هیچ قانونی، وحی نیست و اگر قانونگذار بخواهد، می تواند تغییر دهد.

به گزارش فارس، در راهکار ۱،۱ سند تحول آموزش و پرورش آمده است: طراحی، تدوین و اجرای برنامه درسی ملی بر اساس اسناد تحول راهبردی و باز تولید برنامه های درسی موجود با تأکید بر: الف) متناسب سازی حجم و محتوای کتب درسی و ساعات و روزهای آموزشی با توانمندی ها و ویژگی های دانش آموزان؛ ب) حاکمیت رویکرد فرهنگی تربیتی در تولید محتوا و تقویت شایستگی های پایه دانش آموزان؛ ج) بهره مندی فزون تر از روش های فعال، خلاق و تعالی بخش؛ د) بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستای اهداف؛ ه) توجه بیشتر به تفاوت های فردی به ویژه هویت جنسیتی دانش آموزان و تفاوت های شهری و روستایی.

در راهکار ۲۱،۶ آمده است: تحول در ساختار و مدیریت زمان آموزش در مدارس و تعیین و متناسب سازی ساعات و روزهای آموزشی در طول هفته.