به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست و به استناد تبصره (۱) ماده واحده قانون اخذ ورودیه از بازدید کنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی – مصوب ۱۳۶۷- آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه، سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است در قبال ارائه خدمات و تسهیلات برای بازدید، توقف و استفاده از موزه های تاریخ طبیعی، نمایشگاه ها و مناطق تحت اختیار سازمان موضوع بند" الف" ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، از بازدیدکنندگان و استفاده کنندگان و دریافت کنندگان خدمات از طریق صدور بلیط، وجه دریافت کند.

همچنین، بهای بلیط ورودیه از نمایشگاه ها و موزه های تاریخ طبیعی برای هر نفر (۱۰،۰۰۰) تا (۲۰،۰۰۰) ریال است که میزان آن بر حسب امکانات و تسهیلات هر موزه یا نمایشگاه و با رعایت اصل استفاده حداکثری عموم جامعه توسط سازمان تعیین و اعلام می شود.

بر اساس این مصوبه، سازمان حفاظت محیط زیست می تواند در مواقع و روزهای خاص از قبیل اعیاد و همچنین به منظور مطالعات و تحقیقات علمی و آموزشی اجازه بازدید و استفاده از موزه ها و نمایشگاه ها را به صورت رایگان صادر کند.

همچنین، بهای بلیط ورودیه در آن دسته از مناطق تحت اختیار سازمان که شرایط و امکان بازدید یا توقف و یا استفاده از مناطق مذکور فراهم شده است برای ایرانیان به ازای هر دستگاه خودرو (۵۰،۰۰۰) ریال و هر نفر سرنشین یا پیاده (۱۰،۰۰۰) ریال و برای اتباع خارجی به ازای هر دستگاه خودرو و هر نفر سرنشین یا پیاده (۵۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود.

بر این اساس، در صورتی که بازدید و استفاده از مناطق تحت اختیار سازمان مستلزم توقف شبانه روزی و استفاده از مهمانسراها و ساختمانهای موجود در مناطق و یا استفاده از کمپینگ ها و اردوگاه ها باشد، بهای استفاده از این خدمات به ازای هر روزتوقف و استفاده ازمهمانسراها و ساختمانها، برای اتباع ایرانی (۲۰۰،۰۰۰) ریال و برای اتباع خارجی (۵۰۰،۰۰۰) رایل و نیز به ازای هر روز توقف و استفاده از کمپینگ ها و اردوگاه ها و اطاقک های موجود، برای اتباع ایرانی (۱۰۰،۰۰۰) ریال و برای اتباع خارجی مبلغ (۲۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود.

همچنین، در صورتی که انجام ایاب و ذهاب از شهرها یا مراکز تجمیع بازدیدکنندگان تا محل اقامت و یا بازدید بر عهده سازمان باشد هزینه ایاب و ذهاب به نرخ متعارف و معمول از بازدیدکنندگان دریافت خواهد شد.

براساس این مصوبه، در صورت عدم امکان افتتاح حساب های ارزی در هر استان یا مناطق تابعه آنها هزینه های مربوط به اتباع خارجی به صورت معادل ریالی به نرخ روز دریافت می شود. همچنین، به منظور ارتقای خدمات تسهیلات به بازدیدکنندگان از پارکها و موزه های تاریخ طبیعی به سطح استانداردهای بین المللی و توسعه فرهنگ محیط زیست طبیعی بین مردم و ارتقای آگاهی آنان، مبالغ ریالی و ارزی تعیین شده در این آیین نامه هر سه سال یکبار به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر سال افزایش پیدا می کند.

بر اساس این مصوبه، تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۱۰/ت۱۸۸ه مورخ۳۰/۵/۱۳۶۹ لغو می شود.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.