~~به گزارش پارس ، به نقل از خبرگزاری مهر ایلوش وزیری اظهار داشت: طی دو شب گذشته تست دود و حریق در تونل نیایش و تونل امیر کبیر، به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح سیستم هوشمند تهویه تونل و ارتقاء سطح دانش و ارزیابی توان عملیاتی نیروها در مقابله با حریق و حوادث احتمالی، با حضور مدیران ارشد شهرداری تهران و کارشناسان شرکت D۲ از کشور اتریش و کارشناسان شرکت تلگرا از کشور کرواسی به سرپرستی دکتر اشتورم عضو کمیته علمی تونل های مجمع جهانی راه (پیارک) انجام شد.