قال رسول الله «صلي الله عليه و آله»:

إذا غَضُبَ الله علي اُمّةٍ، لَم يَزَلِ العَذاب عَلَيهِم، غَلَّت أَسعارها وَ قَصرَت أَعمارها، وَ لَم تَربح تُجّارها وَ لَم تُزَك ثِمارها، وَ لَم تغزر أَنهارها، وَ حُبِسَ عَنها أَمطارها وَ سَلَّطَ عَلَيها [أَ]شِرارها.

[از: تحف العقول، مواعظ النّبی و الحکمة، حديث شماره ۱۲۸]

هر گاه خدا بر امتي خشم كند و عذاب بر آنها فرود نياورد، نرخهاشان گران مي‌شود و عمرهاشان كوتاه مي شود و بازرگانيشان سود ندهد و ميوه‌هايشان خوب نشود و جويهايشان پر آب نباشد و بارانشان نبارد و بدهایشان بر آنان مسلط شوند.