به گزارش پارس به نقل از مهر، دکتر علی اکبر سیاری گفت: برنامه مدونی در این خصوص تهیه و پیاده خواهد شد که همکاریهای بین بخشی با استانداری ها، فرمانداریها و سایر دستگاهها و ادارات را نیز جلب می کنیم.

وی افزود: امید است که مردم در راستای صیانت از سلامت خود بتواننند حداقل در حد یک بهورز از سلامت خودشان مراقبت کنند.

استمرار گام به گام پزشک خانواده و نظام ارجاع از سال آینده

معاون وزیر بهداشت از آسیب شناسی و اجرای گام به گام برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سال آینده خبر داد و گفت: آسیب شناسی و تهیه گزارش از وضع موجود از اجرای برنامه پزشک خانواده در دو استان فارس و مازندران طی جلسات کارشناسی با افراد صاحبنظر با عنوان نسخه ۰۲ صورت گرفته است.

سیاری با اشاره به اینکه طرح پزشک خانواده در استان های مازندران و فارس در سطوح ۲ و ۳ یعنی در سطوح پزشک متخصص و بیمارستان و بازخورد آن به سطح اول اجرا نشده است، افزود: اگر بخواهیم به طور ناآگاهانه و بدون فراهم کردن زیرساختها طرح پزشک خانواده را پیاده کنیم این طرح با مشکل مواجه می شود بنا بر این لازم است با مطالعه و به صورت تدریجی جلو برویم.

وی گفت: برنامه بعدی ما برای پزشک خانواده، توسعه آن در شهرستان های کم جمعیت خواهد بود و در واقع این برنامه در یک شهرستان از هر استان پیاده خواهد شد که برآورد ما برای ارائه خدمت در ۳۱ شهرستان، ۸ میلیون نفر است.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به نبود دسترسی به دریافت خدمات بهداشتی و درمانی در حاشیه شهرها گفت: مقرر شده است از محل یک درصد مالیات بر ارزش افزوده مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان برای دسترسی مردم حاشیه شهرها به خدمات بهداشتی و درمانی در قالب پزشک خانواده تخصیص داده شود.

تامین نیروی انسانی در مناطق محروم

سیاری از دیگر اقدامات صورت گرفته در این معاونت را جذب ۱۰۰۰ پزشک در برنامه پزشک خانواده عنوان کرد و گفت: در سال ۹۳ برای ارائه خدمات درمانی به ۲۳ میلیون روستایی، نیازمند تامین ۷۶۰۰ پزشک در مراکز بهداشتی درمانی مناطق روستا هستیم.

وی در ادامه افزود: با برآوردهای انجام شده برای رفع کمبود بهورز، کاردان و کارشناس درصدد هستیم که از طریق خرید خدمت، نیرو تامین کنیم و ارتقای آموزشی بهورزان نیز باید از طریق مجتمع های آموزش عالی صورت گیرد.

توانمند سازی مدیران و کارکنان

سیاری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در حال حاضر در حوزه سلامت ۱۲۰۰ مدیر و ۱۵۰ هزار کارمئ در حوزه بهداشت کشور خدمت رسانی می کنند، گفت: ضابطه مند کردن انتصاب مدیران و توانمندسازی مدیران و کارکنان از طریق ایجاد برنامه های آموزشی با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی کشور و دانشکده های بهداشت صورت خواهد گرفت.

نوسازی و بازسازی و گسترش شبکه های بهداشت و درمان

معاون وزیر بهداشت از دیگر اقدامات و برنامه های در حال اجرای این معاونت را نوسازی و بازسازی و گسترش شبکه های بهداشت و درمان عنوان کرد و گفت: طبق برنامه پنجم توسعه، برنامه های در حال اجرا و تعهدات بین المللی برنامه های عملیاتی ۴ ساله را اجرایی خواهیم کرد.