نتایج جستجو :

  • مطالعه نشان داد که مصرف شیرین‌کننده‌های مصنوعی به مقدار دو قوطی نوشابه رژیمی در روز، می‌تواند توانایی این باکتری‌ها را به حمله به بافت پوششی روده و از بین بردن آن‌ها افزایش دهد.