نتایج جستجو :

  • باید باور کنیم که مدیران وزارت علوم، یک‌هو انقلابی و متدین و پایبند به ارزش‌ها شده‌اند و یک روز آئین‌نامه عجیب و غریب پایش رفتار دانشجویان در فضای مجازی منتشر می‌کنند.