درباره ما

صاحب امتیاز: محسن پیرهادی

مدیرمسئول: مصطفی حسینی

سردبیر: پیمان فراهانی

تبلیغات و بازاریابی: پیمان فراهانی