فامیل دولت روحانی دستگیر شد .  فامیل دولت روحانی در شستا تخلف کرده بود. وزیر کار  فامیل دولت روحانی را از کار برکنار کرد.


صد آنلاین | سعید کاردار که چند روز پیش توسط حجت عبدالملکی به همراه ۱۵ تن از نجومی بگیران صندوق بازنشستگی کشور برکنار شده بود، امروز توسط یکی از نهاد های امنیتی به خاطر تخلفات گسترده در شستا  و صندوق بازنشستگی کشور بازداشت شد.

منبع: آبانیوز