من نکنم نظر به کس

جز رخ دلربای تو ...

پ.ن: عکس شاد و مجلسی به مناسبت عید